Årsmöte

Varje enskild person som stödjer föreningens syfte samt betalar årsavgift kan bli medlem.
Årsmötet bestämmer avgiftens storlek.

3. Föreningens medlemskap i andra organisationer

Årsmötet beslutar om föreningen ska anslutas till annan organisation
och om sådan anslutning ska upphöra.

4. Föreningens verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

5. Föreningens årsmöte

Årsmöte ska hållas under månaderna januari – maj varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Medlemmarna ska få kallelse via e-post, hemsida och annons i lokaltidning senast två veckor före
detsamma. Dagordning ska finnas på hemsidan och delas ut på årsmötet.

Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller
den mening som stöds av mötesordföranden.

Extra årsmöte ska hållas om minst 1/5 av för-eningens medlemmar så önskar. Vid extra årsmöte
gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte.

6. Årsmötets uppgifter

På föreningens årsmöte ska följande behandlas:
1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justerare och tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Anmälda frågor (förslag och motioner)
8. Val av styrelse
9. Val av en revisor samt en ersättare
10. Val av valberedning (2-3 personer)
11. Fastställande av medlemsavgiftens storlek12. Övriga frågor

7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande samt ytterligare sex ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet.
Om ersättare behövs utses denna av medlemsmöte.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst fyra gånger per år. Ordförande är sammankallande.
Om majoriteten av styrelseledamöterna anhåller om extra möte är ordförande skyldig att utlysa sådant.
Vid styrelsemöte har varje ledamot en röst. Styrelsen är beslutsförig då fyra ledamöter är närvarande.
Vid lika rösttal gäller den mening som stöds av ordföranden.

8. Medlemsmöten

Styrelsen ska kalla till medlemsmöte minst en gång per år (inklusive årsmötet).
Kallelse till medlemsmöte utsänds minst två veckor före mötet på sätt som anges för årsmöte ovan.

9. Ändring av stadgar samt beslut om upplösning

Beslut om ändring av föreningens stadgar samt om dess upplösning kan endast fattas med stöd
av 2/3 av avgivna röster vid årsmöte.

10. Föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning ska resterande medel fördelas på sätt som beslutas av det sista årsmötet.

Why Work With Us